సూర్య నమస్కార మంత్రములు

| #సూర్య నమస్కార మంత్రములు || ఓం ధ్యేయః సదా సవితృమణ్డల మధ్యవర్తి| నారాయణః సరసిజాసన్సంఇవిష్టః| కేయూరవాన్ మకరకుణ్డలవాన్ కిరీటీ| హారీ హిరణ్మయవపుధృ|ర్తశంఖచక్రః|| ఓం మిత్రాయ నమః| ఓం రవయే నమః| ఓం సూర్యాయ నమః| ఓం భానవే నమః| ఓం ఖగాయ నమః| ఓం పూష్ణే నమః| ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః| ఓం మరీచయే నమః| ఓం ఆదిత్యాయ నమః| ఓం సవిత్రే నమః| ఓం అర్కాయ నమః| ఓం భాస్కరాయ నమః| ఓం శ్రీసవితృసూర్యనారాయణాయ … Continue reading సూర్య నమస్కార మంత్రములు