శ్రీ మహాలక్ష్మీ సూక్తమ్


శ్రీ మహాలక్ష్మీ సూక్తమ్

ఓం నమశ్చండి కాయై
అథాంజలిం సమాధాయ హరిఃప్రోవాచ విశ్వకృత్.

విష్ణురువాచ
పరాం పరేశాం జగదాధిభూతాం వరాం వరేణ్యాం వరదాం వరిష్ఠాం !
పరేశ్వరీం బహువాగ్భిః ప్రగీతాం త్వాం సర్వయోనిం సర్వయోనిం శరణం ప్రపద్యే.

శ్రియం సమస్తై రధివాసభూతాం మహాసులక్ష్మీం ధరణీధరాణాం !
అనాది మాదిం పరమార్థరూపాం త్వాం సర్వయోనిం శరణం ప్రపద్యే.

ఏకా మనేకాం వివిధాం సుకార్యాం సకారణాం కరణరూపీణీం చ !
కల్యాణరూపాంచ శివస్వరూపాం త్వాం సర్వయోనిం శరణం ప్రపద్యే.

సర్వాశ్రయాం సర్వజగన్నివాసాం శ్రీమన్మహాలక్ష్మీ మనాది దేవీం !
శక్తిస్వరూపాంచ శివస్వరూపాం త్వాం సర్వయోనిం శరణం ప్రపద్యే.

కామభిధాం శ్రీమధివాసభూతాం హ్రీంరూపిణీం మన్మథబీజయుక్తాం
కళాధ్యబీజాం పరమార్థసంజ్ఞాం రమాం విశాలాం కమాలాధివాసామ్.

వైశ్యానరస్త్రీ సహితేన దేవీం శ్రీమంత్రరాజేన విరాజమానాం !
సర్వార్థధాత్రీం పరమాం పవిత్రాం త్వాం సర్వయోనిం శరణం ప్రపద్యే.

త్రికోణసంచారయుగప్రభావాం షట్కోణమిశ్రాం ద్విదశారసంయుతాం !
అష్టారచక్రాధినివాస భూతాం త్వాం సర్వయోనిం శరణం ప్రపద్యే.

పునర్ధశారద్వితయేన సంయుతాం ద్విపంచకోణాంకిత భూగృహాం చ !
యంత్రాధివాసా మధియంత్రరూపాం త్వాం సర్వయోనిం శరణం ప్రపద్యే.

సంభావితాం సర్వసురై రగమ్యాం సర్వస్వరూపా మతిసర్వసేవ్యాం !
సర్వాక్షరన్యాసవశాం వరిష్ఠాం త్వాం సర్వయోనిం శరణం ప్రపద్యే.

సృష్టిస్థితి ప్రళయాద్వైశ్చ బీజైః న్యాసం విధాయ ప్రజపంతి యే త్వాం !
త ఏవ రాజేంద్రనిగృష్టపాదా విధ్యాధరాణాంచ యశో లభంతే.

ప్రపూజ్య యంత్రం విధినా మహేశీ న్యాసైశ్చ పూతాత్ చరమై స్సుభాగ్యాః !
జపంతి యే త్వాం వివిధార్థధాత్రీం త ఏవ ధన్యాఃకులమార్గనిష్ఠాః.

జానంతి యే పశవస్తే కుపాపా బ్రహ్మాదిగీతం మహిమానం మహేశి !
కేచి న్మహాంతో నిజధర్మలాభాత్ జానంతి తే దేవి పరం సుధామ.

విధాయ కుండం విధినా స్థండిలం వా సౌగంధిహోమం సకలం చ కుర్వతే !
తట్తోషణా జ్ఞాయతే భాగ్యతంత్రం తేషాం సురేశైరపి దూరగమ్యమ్.

పునః స్తువంతి ప్రయతాశ్చ దేవీం స్తోత్రై రుదారైః కులయోగయుక్తాః !
త ఏవ ధన్యాః పరమార్థభాజో భోగశ్చ మోక్షశ్చ కులేస్తితేషామ్.

ఋషిరువాచ
ఇతి స్తుత్యవసానేన మహాలక్ష్మీం దదర్శసః
చతుర్భుజాం త్రిణయనాం మహిషాసురఘాతినీమ్.
అథ శ్రీమన్మహాలక్ష్మీః ప్రసన్నా స్తుతిగౌరవాత్,
ఉవాచ స్మితశోభాఢ్యా, నారాయణ మజం విభుమ్.

శ్రీదేవ్యువాచ
వరం వరయ దేవేశ, నారాయణ సనాతన,
దాస్యా మ్యదాతవ్య మపి, తవ భక్త్యా వశీకృతా.

విష్ణురువాచ
మాతః పరమల్యాణి, మహాలక్ష్మి వరప్రదే
కులాచారే మనో మే స్తు, దృఢం తే కృపయా శివే.
తవ సూక్తం చ సఫలం, భవతు ప్రీతికారకమ్.

శ్రీదేవ్యువాచ
ఏవమస్తు మహాభాగ, నారాయణ సనాతన.
సూక్తమేత ద్వినా యస్తు, పఠే త్సప్తశతీం నరః
స యాస్యతి మహాఘోరం, నరకం దారుణం బిలమ్.
లభ్యతే పరమం శాపం, మమ కోపవిఘూర్ణితః
లక్ష్మీ సూక్తం వినా సప్త శతీ స్తోత్రం న సిద్ధ్యతి.

ఋషి రువాచ
ఏవ ముక్త్వా వచో దేవీ, తూష్ణీ మాసీ న్నృపోత్తమ,
తతోంజలిం సమాధాయ, శివోమితముదాయుతః

తుష్టావవాగ్భిర్ దివ్యాభిః మహాకాళీం మహేశ్వరః
స్తుతిభి ర్వేదవాణీభిర్ లోకానాం హితకామ్యయా

సర్వేజనాః సుఖినోభవంతు

🌺🙏🙏🙏🙏🙏🌺

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s